7 1

[ Review ]Phim Công Viên Kỷ Jura

Ở đây chính là một công viên nước Thượng  Ngàn nhiên lại nghiêm cấm khách du lịch  . xuống nước các bạn chỉ...